Informatie over de indexatie vanuit de C&P garantieregeling

Een aantal gewezen deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA), allen oud-Philipsmedewerkers die in 1999 bij Communications & Processing (C&P) werkten, valt onder de C&P garantieregeling. Deze garantie stelt dat deze groep net zoveel indexatie op haar bij Philips opgebouwde pensioen zal verkijgen als de gewezen deelnemers (ook wel "premievrije polishouders" of "slapers" genoemd) van het Philips Pensioenfonds. Onderstaand tref je een overzicht van het verschil tussen de indexatie van Pensioenfonds Philips en die van de SPA. Dit verschil wordt voor de berekening van de garantie gehanteerd.

De indexatie wordt voor degene die er recht op heeft uitgerekend op het moment dat hij/zij uit dienst treedt bij Atos (dan stopt de garantie) of als hij/zij met pensioen gaat vóór of op de pensioenrichtleeftijd van het reglement waar hij/zij onder valt (dan stopt de garantie ook) dan wel hij/zij de pensioenrichtleeftijd van het reglement waar hij/zij onder valt bereikt, maar nog niet met pensioen gaat (ook dan stopt de garantie). Bij (vervroegde) pensionering wordt het verschil als ouderdomspensioen bij het aanwezige ouderdomspensioen gevoegd. Bij uitdiensttreding en pensionering na de pensioenrichtleeftijd (dus bij uitstel van pensioen), wordt de contante waarde van het verschil in het Beschikbare Premie-kapitaal van de rechthebbende gestort.

Deelnemers die met pensioen gaan, krijgen per brief informatie over het C&P Garantiekapitaal waarmee het extra pensioen wordt ingekocht. Deelnemers die Atos verlaten of hun pensioen uitstellen tot na de pensioenrichtleeftijd (die bij SPA 62,5 jaar of 65 jaar is) krijgen ook informatie over de afrekening van het C&P Garantiekapitaal en hoe dit aangewend wordt. De deelnemer met recht op de C&P garantieregeling kan eventuele vragen over de C&P garantieregeling (zoals bijvoorbeeld het bedrag waarop de C&P garantieregeling van toepassing is) aan Achmea Pensioenservices stellen (zie onder Helpdesk). 

Op de datum van afrekenen van de C&P garantie wordt de volgende berekening gemaakt om het verschil tussen de Philips regeling en de Atos regeling vast te stellen:

- vastgesteld wordt wat de hoogte van het overgedragen ouderdomspensioen is  X de gecumuleerde indexatie van het Philips Pensioenfonds X afkoopfactor =  de contante waarde (CW) van de extra aanspraken uit het Philips dienstverband.

- Dan wordt berekend wat de waarde is van het overgedragen ouderdomspensioen X de gecumuleerde indexatie van de SPA X afkoopfactor = CW Aanspraken uit SPA dienstverband.

Het verschil tussen CW Philips pensioenfonds en CW SPA is de waarde waar de deelnemer recht op heeft.

Rekenvoorbeeld: Toekenning indexatieverschil 

Persoon A is op 1 november 2022 uitdienst getreden. Hij was toen 59 jaar en 3 maanden. Bij zijn overstap naar Atos is de bij het Pensioenfonds Philips opgebouwde pensioenaanspraak overgeheveld naar SPA. Uit de indexatietabel (zie onderaan) kun je de cumulatieve indexatie van beide fondsen afleiden. Daarmee wordt de oorspronkelijke aanspraak vermenigvuldigd en daaruit volgen de geïndexeerde aanspraken. In tabelvorm ziet deze berekening er zo uit:   

 Fonds

 Aanspraak

 Gecumuleerde indexatie   01-11-2022

 Geïndexeerde aanspraak

 Pensioenfonds Philips

€ 7.880,27 

1,39591 

€ 11.000,15 

 St. Pensioenfonds Atos

€ 7.880,27 

1,13613 

€   8.953,01 

 

De geïndexeerde pensioenaanspraak van Pensioenfonds Philips is dus hoger. Voor de bepaling van de hoogte van het garantiekapitaal uit de C&P garantie moet vervolgens de contante waarde van deze geïndexeerde aanspraken bepaald worden. Dit gebeurt met de "afkoopfactor" behorend bij de leeftijd van Persoon A. Deze afkoopfactor vind je in Appendix B van de ABTN (paragraaf V, de ABTN kun je vinden onder het Tabblad PROFIEL => documenten) en wordt minimaal 1 keer per jaar vastgesteld. In het geval van Persoon A hoort bij een leeftijd van 59 jaar en 3 maanden een afkoopfactor van 14,4178 (dit is de afkoopfactor bij leeftijd 59 + 3/12 van het verschil tussen de afkoopfactor van een 60-jarige en die van een 59-jarige). De geïndexeerde aanspraak wordt met deze factor vermenigvuldigd en daaruit blijkt de contante waarde van de pensioenaanspraken. Het verschil tussen deze twee bedragen is de waarde van de C&P garantie. In tabelvorm ziet dit er zo uit:

 Fonds

 Geïndexeerde   aanspraak

 Afkoopfactor  

 Waarde

 Toelichting

 Pensioenfonds Philips 

 11.000,15 

 14,4178 

€ 158,597,96 

 Waarde 01-11-2022

 St. Pensioenfonds Atos

  €   8.953,01 

 14,4178 

€ 129.082,71 

 Waarde 01-11-2022

 Verschil in waarde

€ 29.515,25 

 per 01-11-2022

 

Het verschil in dit rekenvoorbeeld, € 29.515,25, is de waarde van de C&P garantie en wordt bij het reeds aanwezige BP-kapitaal van Persoon A gestort. Dit kapitaal kan dan nog tot het moment dat Persoon A met pensioen gaat renderen in de beleggingsfondsen van de BP-regeling en op de werkelijke pensioendatum wordt er een levenslang ouderdomspensioen voor aangekocht, bij SPA of - indien Persoon A gaat shoppen - bij een andere aanbieder. Aan deze tekst en tabel kunnen geen rechten ontleend worden. Alleen het pensioenreglement en de administratie van APS is leidend.