Informatie die u kunt...Op uw verzoek verstrekt Pensioenfonds Atos op grond van artikel 46 van de Pensioenwet de volgende informatie: 

  • een opgave van uw opgebouwde pensioenaanspraken;
  • de voor u relevante informatie over beleggingen;
  • informatie die specifiek voor u relevant is, waaronder een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal op de pensioendatum met uw BP kapitaal en een indicatie van de hoogte van de in te kopen pensioenuitkering bij aanwending van het mogelijk te bereiken kapitaal. De indicatie wordt, voor zover het ouderdomspensioen betreft, weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.
  • informatie die opgenomen is in het vijfjaarlijkse UPO.