Informatie die je kunt...

Op jouw verzoek verstrekt Pensioenfonds Atos op grond van artikel 46 van de Pensioenwet de volgende informatie: 

  • een opgave van je opgebouwde pensioenaanspraken;
  • de voor jou relevante informatie over beleggingen;
  • informatie die specifiek voor jou relevant is, waaronder een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal op de pensioendatum met je BP kapitaal en een indicatie van de hoogte van de in te kopen pensioenuitkering bij aanwending van het mogelijk te bereiken kapitaal. De indicatie wordt, voor zover het ouderdomspensioen betreft, weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.
  • informatie die opgenomen is in het UPO.

    Stichting Pensioenfonds Atos heeft de meest recente UPO's altijd voor de gewezen deelnemers beschikbaar.

    Een gewezen deelnemer kan zijn/ haar UPO opvragen bij onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices, gebruik hiervoor het volgende  emailadres: pensioenfondsatos@achmea.nl, met vermelding van je naam, je geboortedatum en deelnemersnummer.

    Wij willen je er hierbij op wijzen dat de meest actuele informatie over je pensioen is te vinden op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl/. De informatie op deze website wordt ieder kwartaal aangepast en is dus actueler dan de meest recente UPO. Let op: er staat bij je gegevens in het pensioenregister dat de informatie per 01-01 van dat jaar is, maar dat klopt niet: de informatie wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Omdat SPA een gesloten fonds is zullen de wijzigingen ieder kwartaal alleen het BP-kapitaal betreffen.