Meest gestelde vragen

FAQ

Nee, de standaard pensioenleeftijd in Atos ML/BP blijft vooralsnog 65 jaar. Wel is het mogelijk om de pensioeningangsdatum uit te stellen tot maximaal 67 jaar. Je hebt dus de mogelijkheid het Atos ML/BP pensioen tegelijk met het pensioen uit de nieuwe regeling in te laten gaan. Je dient dit tijdig aan te geven bij de pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices.

 

Ja. Er wordt uiteraard geen nieuwe premie meer gestort. De deelnemer behoudt de mogelijkheden om de beleggingsmix aan te passen. Het formulier vind je op onze website.
Op het jaaroverzicht van de beleggingen in Atos BP staan de aantallen units vermeld van de beleggingsfondsen waarin je participeert. Deze aantallen units kun je vermenigvuldigen met de laatst bekende koersen van de betreffende beleggingsfondsen. Deze koersen worden wekelijks gepubliceerd op onze website.

Bijna iedere deelnemer ontvangt 1 keer per jaar een overzicht van zijn/haar behaalde rendement over het afgelopen jaar. Alleen als een deelnemer een kwartaaloverzicht ontvangt, krijgt hij/zij geen jaaroverzicht omdat alle gegevens al op het kwartaaloverzicht staan. Ook deelnemers die minder dan 100 e in het BP-kapitaal bezitten krijgen geen jaaroverzicht; de kosten wegen dan niet op tegen de baten. 

Als iemand het overzicht van de beleggingen in Atos BP per kwartaal wil ontvangen dan kan hij dat verzoeken bij SPA.

Omdat de opbouw van je pensioen bij het pensioenfonds stopt, word je in plaats van een (actieve) deelnemer een ‘gewezen deelnemer’, ook wel ‘slaper’ genoemd. In 2019 ontving iedereen die per 1 januari 2019 gewezen deelnemer/slaper was een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In de jaren daarna krijg je het UPO nog maar 1 x per 5 jaar toegestuurd, maar je kan het wel opvragen als je dat wil.  Gewezen deelnemers kunnen hun pensioenrechten echter inzien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. en die gegevens zijn ook actueler dan die in het UPO dat je zou kunnen opvragen. Wij adviseren dan ook om het pensioenregister te raadplegen voor gegevens over je pensioen en de toekomstscenario's die daarin besproken worden en inzichtelijk worden gemaakt. Wil je toch een UPO opvragen stuur dan een e-mail naar pensioenfondsatos@achmea.nl. met vermelding van je naam, je geboortedatum en deelnemersnummer.


Het kwartaaloverzicht met informatie over je aantallen units in de beleggingsfondsen in de Atos BP regeling wordt vanaf 2014 een jaaroverzicht. In september van elk jaar vind een zogenaamde ‘rebalance’ plaats in verband met je deelname aan het beleggingsprofiel Life Cycle. Het jaaroverzicht wordt na de ‘rebalance’ verzonden.

Wat betreft de overige communicatie zullen we je in de toekomst, ook om de kosten zo laag mogelijk te houden, zoveel mogelijk blijven berichten door middel van onze website www.pensioenfondsatos.nl en per e-mail.

De dekkinbgsgraad is weer hoger dan 100% en indien  het andere bij de waardeoverdracht betrokken pensioenfonds ook een dekkingsgraad boven de 100% heeft, volgt er vanzelf een offerte voor waardeoverdracht. 
Je kunt een BP regeling zoals bij Cappital niet vergelijken met een middelloonregeling zoals bij de SPA. Alle extra zekerheden die de SPA regeling biedt leiden ook tot hogere kosten. Zie het jaarverslag van de SPA, te vinden op de website van ons fonds (overigens zijn de uitvoeringskosten in beide situaties relatief laag ten opzichte van de kosten van vermogensbeheer). 
Als iedereen 100 jaar oud wordt, dan heeft de SPA wellicht onvoldoende geld om de pensioenen uit te betalen. Dat geldt dan niet alleen voor de SPA maar voor heel Nederland. Ook bij handhaving van de oude pensioenregeling zal er in die situatie onvoldoende geld zijn. Een scenario waarbij iedereen 100 jaar oud wordt, acht het pensioenfonds niet realistisch. Het pensioenfonds heeft een voorziening waaruit  de toekomstige pensioenen worden betaald. Het pensioenfonds berekent de hoogte van die voorziening op basis van sterftegrondslagen waarin al rekening is gehouden met een voortdurende toekomstige stijging van de levensverwachting. Het pensioenfonds houdt dus nu al rekening met de mogelijkheid dat we in de toekomst allemaal ouder worden. Behalve een voorziening waarin we al rekening is gehouden met een stijgende levensverwachting, houdt het pensioenfonds ook buffers aan om eventuele financiele tegenvallers op te vangen. In de samenstelling van die buffers zit ook een component voor langlevenrisico; dus voor de kans dat de levensverwachting meer stijgt dan verwacht. De hoogte van de voorziening en van de buffer wordt jaarlijks getoets door de actuaris van het pensioenfonds. Ook de Nederlandsche Bank (DNB) ziet er op toe of er voldoende middelen in het fonds zijn om de pensioenverplichtingen te kunnen nakomen.
De actuele dekkingsgraad is, met een vertraging van 2 weken, op de website van het Pensioenfonds te zien. 
De hoogte van het kapitaal in ATOS BP hangt af van een toename in het kapitaal door de beleggingsresultaten. Na dat het fonds gesloten is, is er geen sprake meer van een toename in het kapitaal door ATOS BP premie die maandelijks belegd wordt. Het al aanwezige kapitaal wordt nog belegd en de waarde van dat kapitaal is afhankelijk van koersontwikkelingen en de dividend rendementen. Het kapitaal kan om die reden nog dalen of stijgen.
Nee, op het moment dat je met pensioen gaat kun je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen (uitruil). Het kapitaal in je ATOS regeling wordt aangewend (zo lang voor dit kapitaal nog geen pensioen is ingekocht) voor een nabestaanden- en/of wezenpensioen (maar is gemaximeerd tot het wettelijk fiscaal kader).
De dekkingsgraad speelt hier geen rol. De overdrachtswaarde (contante waarde) wijzigt niet. Er is alleen sprake van een opsplitsing, namelijk in een ouderdomspensioen (dat dus lager wordt dan als er niet uitgeruild zou worden) en een nabestaandenpensioen.
Je bent niet meer in dienst bij Atos en ontvangt dan ook geen jaarlijks uniform pensioenoverzicht meer. Wij zijn wettelijk verplicht je één keer in de vijf jaar een overzicht te sturen. Wanneer je de opgave nodig hebt voor pensioenaangroei (a-factor); deze is in dit geval 0,00. Je bent geen deelnemer meer in pensioenfonds Atos en er vindt dus geen pensioenopbouw meer plaats.
Ons systeem maakt gebruik van de Basisregistratie Personen (BPR). Wijzigingen bij de betreffende Gemeente komen enkele dagen later automatisch via de BPR bij onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices terecht.
Indien de dekkingsgraad lager is dan 100%, wordt de verwerking van waardeoverdrachten stopgezet. Dit betekent dat verzoeken van voormalige deelnemers om hun pensioen over te dragen van het pensioenfonds naar de uitvoerder van de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever, niet in behandeling worden genomen. Als het pensioenfonds daaraan wel zou meewerken, zou de dekkingsgraad voor de achterblijvende deelnemers verslechteren. Dit is niet wenselijk. Zodra de dekkingsgraad weer meer dan 100% bedraagt zal onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices je verzoek in behandeling nemen en uitvoeren.

Voor de bestemming van het pensioenkapitaal geldt het pensioenreglement.
Bepalingen in een testament spelen geen rol.