Aanwijzing DNB
3 december 2020

In het Jaarverslag 2019 en in Pensioennieuws 39 heeft het bestuur al gewezen op het feit dat DNB een brief met een voornemen tot het geven van een aanwijzing had gestuurd.  Die aanwijzing is uiteindelijk ook gegeven en DNB zal deze week de aanwijzing ook publiceren. Het bestuur wil je graag een toelichting geven op de aanwijzing en wat het bestuur met de aanwijzing heeft gedaan.

 

 

 

Waarom deze aanwijzing?

Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) heeft op 25 juni 2020 een aanwijzing van DNB ontvangen. De aanwijzing van DNB aan SPA gaat over een paar verbeterpunten die in twee hoofdlijnen kunnen worden samengevat: 1) verbetering van de organisatie van het risicobeheer en 2) aanscherping van de mandaten aan de vermogensbeheerders.

De aanwijzing vloeide voort uit een validatie onderzoek dat DNB heeft uitgevoerd bij SPA. Zo’n onderzoek heeft als doel te controleren in hoeverre het geformuleerde beleid is vertaald in uitvoeringsinstructies aan de uitvoerende organisaties (waaronder de vermogensbeheerders) en of die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. DNB vond dat die vertaling beter kan waardoor onbedoelde discrepantie tussen uitvoering en beleid wordt voorkomen.

SPA heeft deze aanwijzing opgevolgd omdat zij de toegevoegde waarde ziet van het verbeteren van de organisatie van het risicobeheer en van de aanscherping van de mandaten aan de vermogensbeheerders.

 

 

Wat is er dan mis?  Wat zijn de bevindingen?

DNB was van mening dat 2 specifieke risico’s onvoldoende worden beheerst en dat het risicobeheer geëvalueerd moest worden. Dit betreft het spreadrisico en het actief beheerrisico en toetsing van het hele proces van risicobeheer. Daarom heeft SPA alle potentiële risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd en heeft het gecheckt of de processen en alle risicobeheersmaatregelen adequaat zijn en, voor zover noodzakelijk, verder verbeterd.

In lijn daarmee vond DNB dat SPA de mandaten aan de vermogensbeheerders verder moest detailleren en verdere specificatie en begrenzing van de cash-positie binnen de portefeuilles moest doorvoeren.

 

 

Waren het spreadrisico en het actief beheerrisico dan onvoldoende onderkend en beheerst door SPA?

De ontwikkeling van de spreads werd maandelijks gerapporteerd aan en gemonitord door het bestuur en er waren grenzen voor dit risico gesteld maar niet volledig en duidelijk genoeg. SPA heeft dit nu verbeterd.

Het actief beheerrisico werd ook maandelijks gerapporteerd aan en gemonitord door het bestuur m.b.v. een tracking error maar dit kon fijnmaziger en beter en dus heeft SPA de aanwijzing opgevolgd.

 

 

Wat zijn de gevolgen van het onvoldoende beheersen van het spreadrisico en het actief beheerrisico? Zijn er daardoor grotere risico’s gelopen dan wenselijk is?

 

Nee, er zijn geen grotere risico’s gelopen dan wenselijk is of dan de bedoeling was. SPA kent en kende ook geen posities die niet aansloten bij het beleid. Door meer gedetailleerde en betere explicitering van de begrenzingen wordt de aansluiting op het geformuleerde beleid met meer zekerheid afgedwongen. Daardoor is de achteraf-monitoring ook meer gedetailleerd.

 

 

Was het risicobeheer dan niet op orde bij SPA?

Jawel, in de praktijk werden alle relevante risico’s volgens vaste afspraken op vaste tijdstippen gerapporteerd, gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd. Maar de vastlegging van dat proces kon beter en is nu dus verbeterd.

 

 

Hebben de vermogensbeheerders de gelegenheid gehad, doordat de mandaten blijkbaar niet uitputtend waren, om beslissingen te nemen die buiten de grenzen van het strategisch beleggingsbeleid vielen?

Nee, dat is niet het geval. Het gaat hier om 2 specifieke zaken. De dynamische renteafdekking (in concreto: de renteafdekkingsstaffel) moest één-op-één in het mandaat worden opgenomen of er moest anderszins geborgd worden dat de vermogensbeheerder deze conform het beleid uitvoert. SPA had dit niet in het mandaat opgenomen omdat zij, gezien het grote belang hiervan, bij wijziging van het afdekkingspercentage een bestuursbesluit nodig vindt en een automatisme bij de vermogensbeheerders wilde voorkomen. Uiteraard dient het bestuur dan een besluit te nemen dat aansluit bij het geformuleerde beleid. De aanwijzing betekende op dit punt dat de renteafdekkingsstaffel in het mandaat is opgenomen.

Ten tweede vond DNB dat het bestuur van SPA zich teveel vrijheid van handelen gunde t.a.v. aanwending van de liquide middelen in de portefeuille. SPA moest duidelijk definiëren waarvoor de liquide middelen dienen, hoeveel nodig is voor welk doel en onder welke omstandigheden de liquide middelen voor die doelen aangewend worden. Dat is nu in de mandaten van de vermogensbeheerders vastgelegd.

 

 

Is er rendement misgelopen a.g.v. die incomplete mandaten?

Nee, dat is niet het geval. De renteafdekking is in de praktijk conform het beleid uitgevoerd. En de aanscherping van de mandaten betekent dat de praktijk van de afgelopen jaren wordt geformaliseerd.

 

 

Betekent aanvulling van die mandaten dat de vermogensbeheerders minder vrijheid van handelen krijgen?

Niet qua renteafdekking noch tactische allocatie maar wel t.a.v. de liquide middelen en fondskeuzes.

 

 

Gaat SPA de aanwijzing helemaal opvolgen of gaat SPA (ook) in beroep?

SPA heeft besloten deze aanwijzing te accepteren en op te volgen. SPA ziet de aanwijzing als een mogelijkheid om haar werkwijze en processen te verbeteren en niet als kritiek waartegen zij zich moet verdedigen. De opvolging heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

DNB beoordeelt momenteel de opvolging van de aanwijzing door SPA. Over de uitkomst worden jullie op de hoogte gehouden in het Pensioennieuws en in het jaarverslag 2020. Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt over de aanwijzing kun je die per e-mail stellen aan het Pensioenbureau.

 

-o-


« Terug naar overzicht