Profiel PensioenfondsDe Stichting Pensioenfonds Atos is een gesloten fonds en verzorgt de uitvoering van de pensioenaanspraken van haar gewezen deelnemers en haar pensioengerechtigden (inclusief de medewerkers die voor 2014 in dienst waren van het Pensioenfonds).

 

De per 1-1-2014 gesloten pensioenregeling was een hybride regeling die bestond uit ATOS ML en ATOS BP. ATOS ML was een middelloonregeling die gold voor het inkomen tot (in 2013) €43.356 per jaar (inclusief eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld). Boven dit bedrag gold een beschikbare premieregeling (ATOS BP).

 

De ATOS ML-regeling kent een voorwaardelijke indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd). Dat wil zeggen dat het Bestuur van het Pensioenfonds jaarlijks beslist over de mogelijke verhoging van de pensioenrechten en pensioenaanspraken. Deze beslissing is afhankelijk van de financiële situatie bij het Pensioenfonds. De indexatieambitie is 100% van de stijging van de consumentenprijsindex zonder belastingeffecten (de zogenaamde CPI-afgeleid).

 

Eerder zijn al de Atos ML en BP (62,5) - een regeling waarbij de pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar was - en de twee eindloonregelingen gesloten. Ook deze gesloten regelingen kennen een voorwaardelijke indexatie.

 

De pensioen(richt)leeftijd is 65 jaar, maar het is mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan.

 

Uitvoering van de pensioenregeling, het beheer van het vermogen, de financiële administratie, de personeelsadministratie en de meeste rapportageverplichtingen zijn geheel ondergebracht bij externe, professionele partijen. 

Indexatieverwachting
Vanwege een te lage dekkingsgraad is het jaren niet mogelijk geweest om de pensioenen en de opgebouwde aanspraken van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden te verhogen. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind vorig jaar 115,4% was, is er nu wél ruimte voor een – beperkte – indexatie (toeslag).

In de bestuursvergadering van 27 januari 2023 heeft het bestuur besloten om de pensioenen en de opgebouwde aanspraken in de middelloonregeling te verhogen met wat onder de huidige pensioenwetgeving maximaal mogelijk is, namelijk 4,14%. Dit besluit is een voorlopig besluit. Ná vaststelling van de jaarcijfers in het jaarverslag over 2022 zal een definitief besluit worden genomen.


Kans op korten

Momenteel is de kans dat SPA de komende 5 jaar zal moeten gaan korten weliswaar aanwezig, maar deze kans wordt door SPA door het recente herstel niet meer zo hoog ingeschat. Deze kans neemt overigens wel aanzienlijk toe als de rente weer lager zou worden.