Profiel PensioenfondsDe Stichting Pensioenfonds Atos is een gesloten fonds en verzorgt de uitvoering van de pensioenaanspraken van haar gewezen deelnemers en haar pensioengerechtigden (inclusief de medewerkers die in dienst zijn van het Pensioenfonds).

 

De per 1-1-2014 gesloten pensioenregeling was een hybride regeling die bestond uit ATOS ML en ATOS BP. ATOS ML was een middelloonregeling die gold voor het inkomen tot (in 2013) €43.356 per jaar (inclusief eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld). Boven dit bedrag gold een beschikbare premieregeling (ATOS BP).

 

De ATOS ML-regeling kent een voorwaardelijke indexatie (ook wel toeslagverlening genoemd). Dat wil zeggen dat het Bestuur van het Pensioenfonds jaarlijks beslist over de mogelijke verhoging van de pensioenrechten en pensioenaanspraken. Deze beslissing is afhankelijk van de financiële situatie bij het Pensioenfonds. De indexatieambitie is 100% van de stijging van de consumentenprijsindex zonder belastingeffecten (de zogenaamde CPI-afgeleid).

 

Eerder zijn al de Atos ML en BP (62,5) - een regeling waarbij de pensioenrichtleeftijd 62,5 jaar was - en de twee eindloonregelingen gesloten. Ook deze gesloten regelingen kennen een voorwaardelijke indexatie.

 

De pensioen(richt)leeftijd is 65 jaar, maar het is mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan.

 

Uitvoering van de pensioenregeling, het beheer van het vermogen, de financiële administratie, de personeelsadministratie en de meeste rapportageverplichtingen zijn geheel ondergebracht bij externe, professionele partijen. De resterende uitvoerende werkzaamheden (m.n. ondersteuning bestuur) liggen is in handen van het Pensioenbureau. Het Pensioenbureau heeft onder meer als taak het door het Bestuur gevoerde beleid voor te bereiden en uit te (laten) voeren.

Indexatieverwachting
De kans op indexatie is de komende jaren niet erg groot bij SPA. SPA heeft een herstelplan moeten indienen en de dekkingsgraad is nu relatief laag en zal - door de 12 maands middeling die DNB toepast - ook niet heel snel kunnen stijgen.  De komende 5 jaar zal de indexatie daarom zeer waarschijnlijk beperkt zijn; de eerste jaren nul en daarna is er meer kans op indexatie, maar dan moet wel eerst de rente stijgen. De aangekondigde wetswijzigingen (Pensioenakkoord) kunnen deze verwachting overigens weer wijzigen. 


Kans op korten
Momenteel is er een kans dat SPA de komende 5 jaar zal moeten gaan korten aanwezig, maar deze kans wordt laag ingeschat. Deze kans neemt overigens wel aanzienlijk toe als de rente zou dalen tot onder de niveaus van Q1 2020. Als de rente blijft stijgen vergeleken met de niveaus van Q1 2020, dan neemt de kans dat SPA zal moeten korten aanzienlijk af.