Arbeidsongeschikt

De (gesloten) pensioenregeling had voor mensen die vóór 1 januari 2014 arbeidsongeschikt zijn geworden twee vangnetten voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid: 1) de premievrije voorzetting van de pensioenopbouw in de middelloonregeling en - indien je loon hoog genoeg was - in de Beschikbare Premieregeling en 2) een aanvulling op de WIA-uitkering bij een inkomen boven € 50.855. Beide vangnetten blijven van toepassing zolang je recht hebt op een WIA-uitkering maar ook slechts in zoverre je daar recht op had op 31 december 2013 en voor zover je na die tijd niet weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent verklaard.

 

Voor een volledig arbeidsongeschiktheids-pensioen moest je voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. In dat geval bleef je actief deelnemen aan de pensioenregelingen ATOS ML en ATOS BP. De opbouw van ouderdomspensioen en de eventuele verzekering voor nabestaandenpensioen lopen door en zijn voor rekening van het Pensioenfonds voor zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.

 

Het tweede vangnet was een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat was van toepassing als jouw inkomen, exclusief variabele elementen of bonus, meer dan € 50.855 op jaarbasis bedroeg.

 

Voor het gedeelte van jouw inkomen boven deze grens en voor het gedeelte dat je recht hebt op een WIA-uitkering, was een aanvulling verzekerd. De hoogte van je arbeidsongeschiktheidspensioen is 70% van de arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag.

 

Deze grondslag is samengesteld uit het vaste brutojaarsalaris, de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (NIET de fictieve eindejaarsuitkering bij bonusregelingen) en de WIA grens. Variabele inkomenscomponenten worden er niet in opgenomen. Bij het bepalen van de pensioengrondslag wordt, gedurende drie jaar voorafgaand aan de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, rekening gehouden met jouw deeltijdpercentage.

 

 Voorbeeld 

 

Stel dat je grondslag € 68.000 was en dat je voor 1 januari 2014 volledig arbeidsongeschikt werd.

Het verschil tussen de grondslag (€ 68.000) en het WIA-grensbedrag voor 2023 (€ 66.956) is € 1.044.

Daarvan ontvang je 70% (€ 730,80) per jaar als arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Na ontslag als gevolg van volledige arbeidsongeschiktheid, gaat de opbouw van je ouderdomspensioen bij ATOS ML door tot 65 jaar, of zolang de arbeidsongeschiktheidsuitkering duurt. Voor die opbouw hoef je geen premie te betalen. Bij de ATOS BP wordt de storting van het werkgeversdeel van de premie overgenomen door het Pensioenfonds. Dit geldt ook voor het werknemersdeel, mits je voor je arbeidsongeschiktheid het werknemersdeel zelf ook stortte. Als je slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt was dan heb je na 31 december 2013 geen rechten meer op de arbeidsongesciktheidsregeling voor het gedeelte dat je arbeidsgeschikt bent. De regeling werd toen gesloten en voor het gedeelte dat je arbeidsgeschikt was op 31 december 2013 moet de nieuwe regeling, je werkgever of jij zelf regelen dat er iets geregeld is voor je pensioen mocht je meer arbeidsongeschikt worden.