Waardeoverdracht

Overdracht van je bij CAPPITAL opgebouwde pensioen naar SPA.
Gewezen deelnemers (met voortzetting) die bij pensioneren overwegen te shoppen met hun bij CAPPITAL (de uitvoerder van de pensioenregeling van Atos Nederland vanaf 1 januari 2014) opgebouwde pensioen en daarover informatie inwinnen bij APS worden verwezen naar het pensioenbureau van SPA, waar de gewezen deelnemer (met voortzetting) met behulp van de actuele omzettingsfactoren een voorlopige calculatie kan verkrijgen van het te verwachten pensioen bij SPA uit het over te dragen kapitaal vanuit CAPPITAL, 

Op de website staan ook de voorwaarden vermeld, met een aanwijzing dat verzoeken tot shoppen per email aan het pensioenbureau van SPA moeten worden gemeld. Het pensioenbureau zal vervolgens het verzoek toetsen aan de voorwaarden.

De voorwaarden zijn:a) Er moet sprake zijn van (gewezen) deelname aan Atos BP; en b) Inkomende (waarde)overdracht bij pensioneren is alleen mogelijk bij gelijktijdige ingang van het pensioen bij SPA.

Bij akkoord zal het pensioenbureau de gewezen deelnemer (met voortzetting) informeren over de verder te volgen stappen, bij afwijzing zal het pensioenbureau de verzoeker informeren over de reden waarom het verzoek is afgewezen.


Waardeoverdracht bij veranderen van baan/uit dienst

Pensioenrechten kun je meenemen naar de pensioenregeleing van je nieuwe werkgever als je van baan verwisselt. Dat heet waardeoverdracht. Als je bij verandering van werkgever steeds je pensioen meeneemt naar de volgende pensioenuitvoerder, zal je op je pensioendatum het totale pensioen ontvangen van de pensioenuitvoerder van je laatste werkgever. 

Als je weg gaat bij Atos en in dienst treedt bij een andere werkgever, kun je dus het opgebouwde pensioen en het kapitaal uit de beschikbare premies en/of eigen stortingen meenemen. Over de waardeoverdracht word je door je nieuwe werkgever geïnformeerd. Doe je geen waardeoverdracht, dan blijft je pensioen gewoon bij Stichting Pensioenfonds Atos staan. Je aanvraag dient meestal binnen zes maanden bij het nieuwe fonds te zijn ingediend. Je ontvangt dan een aanbieding/offerte van je nieuwe pensioenuitvoeder. Na beoordeling kun je dan besluiten al dan niet tot waardeoverdracht over te gaan.
Soms kunnen waardeoverdrachten tijdelijk niet uitgevoerd worden. Het pensioenfonds heeft dan een reservetekort en/of dekkingstekort. Dit houdt in dat het aanwezige vermogen lager is dan het bedrag dat nodig is om alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen uit te betalen. Het pensioenfonds is dan wettelijk verplicht om de waardeoverdrachten stop te zetten. Zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer meer dan 100% bedraagt, informeert de nieuwe pensioenuitvoeder jou hierover. Dan worden alsnog alle verzoeken tot waardeoverdracht die opgeschort waren uitgevoerd.

Of de dekkingsgraad van het nieuwe en oude pensioenfonds op een bepaald moment lager of hoger is dan 100% kun je zien op de home-page van de pensioenfondsen. Als uit het plaatje blijkt dat de dekkingsgraad lager is dan 100%, kun je er van uitgaan dat de waardeoverdrachten zijn stopgezet. Als uit het plaatje blijkt dat de de dekkingsgraad weer boven de 100% is, kun je er van uitgaan dat de waardeoverdrachten weer uitgevoerd gaan worden.